Khi một điện tích q di chuyển trong điện trường

Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A đến một điểm B thì lực điện sinh công 2,5J. Nếu thế năng của q tại A là 2,5J, thì thế năng của nó tại B là

A. 0J.

B. -2.5 J.

C. 5 J

D. -5J

Chọn đáp án A