Khi êlectron bay vào trong một từ trường đều theo hướng song song với đường sức từ thì

Khi êlectron bay vào trong một từ trường đều theo hướng song song với đường sức thì

A.độ lớn của vận tốc thay đổi.

B. động năng của hạt thay đổi.

C.hướng của vận tốc thay đổi.

D. vận tốc không thay đổi.

Đáp án D