Khí có sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa một nút và một bụng liên tiếp nhau là

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng:


Câu 4531 Nhận biết

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giảiSóng dừng --- Xem chi tiết

...