Khí ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2 với n2 n1 thì

Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2, điều kiện đầy đủ để xảy ra phản xạ toàn p?

Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2, điều kiện đầy đủ để xảy ra phản xạ toàn phần là

A.  n1 > n2.

B.  góc tới lớn hơn góc khúc xạ.

C.  n1 < n2 và góc tới lớn hơn góc giới hạn.

D.  n1 > n2 và góc tới lớn hơn góc giới hạn.

Đáp án   D

1.png