Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì

Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn thì

Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn thì

A.  góc khúc xạ luôn luôn lớn hơn góc tới.

B.  không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

C.  hiện tượng phản xạ toàn phần luôn xảy ra.

D.  góc khúc xạ có thể lớn hơn \({90^0}.\)

Đáp án   B

Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì