Kết luận nào sau đây về điện trường là không đúng

Kết luận nào sau đây làsai?

A.đường sức điện trường là những đường có hướng

B.đường sức điện đi ra từ điện tích dương và kết thúc là điện tích âm

C.đường sức điện của điện trường tĩnh điện là đường khép kín

D.qua mỗi điểm trong điện trường chỉ có một đường sức điện

Đáp án C

Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của một vectơ điện trường                     tại điểm đó, chiều của đường sức điện là chiều của vectơ điện trường tại điểm đó.

* Các đặc điểm của đường sức điện trường.

- Qua mỗi điểm trong điện trường có một và chỉ một đường sức điện.

- Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ điện trường tại điểm đó.

- Đường sức điện của trường tĩnh điện là đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm, hoặc từ một điện tích ra vô cùng.

- Ở chỗ cường độ điện trường lớn thì các đường sức điện sẽ mau. Còn chỗ cường độ điện trường nhỏ thì các đường sức điện sẽ thưa.