Kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học trường Tiểu học

ke hoạch mua sắm đồ dùng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (147.52 KB, 6 trang )


PHÒNG GD&ĐT HOÀNH BỒ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:02 Lê Lợi, ngày 05 tháng 08 năm 2013
KẾ HOẠCH
MUA SẮM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014
- Căn cứ HD- TT Số 19/2009/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị
dạy học tối thiểu cấp THCS;
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013  2014 của BGH trường THCS Lê
Lợi đề ra;
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế của trường;
Để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học
sinh. Nay tôi  cán bộ thiết bị thí nghiệm của trường hoạch định chương trình
mua sắm, sửa chữa ĐDDH dạy học năm 2013 - 2014 như sau:
I/ Đặc điểm tình hình chung:
Năm học 2013 - 2014 toàn trường có 9 lớp với tổng số học sinh là 283
em. Với số lượng học sinh khá đông nên việc đáp ứng nhu cầu giảng dạy và
học tập là rất cần thiết. Điều đó đòi hỏi mỗi năm nhà trường cần bổ sung thêm
đồ dùng dạy học con thiếu, kém chất lượng, vật liệu tiêu hao để kịp thời phục
vụ nội dung học tập và giảng dạy của giáo viên và học sinh trong trường và
theo yêu cầu của một trường chuần giai đoạn I.
II/Kế hoạch mua sắm:
* MÔN HOÁ HỌC:
1 . ĐỒ DÙNG:
- Xe đẩy phục vụ phòng thực hành sinh hoá:
2. Vật liệu tiêu hao :
STT TÊN ĐD ĐVT SỐ
LƯỢNG
GIÁ ĐV
(VNĐ)
THÀNH


TIỀN(VNĐ)
1 Can xi cacbua kg 1 117,500 117,500
2 Kính bảo vệ mắt chiếc 1 50,000 50,000
3 Cốc thuỷ tinh
100ml
cái 20 50,000 1,000,000
4 Cốc thuỷ tinh
250ml
Cái 20 75,000 1,500,000
5 Găng tay cao su hộp 1 119,300 119,300
6 Ống nghiệm
f10*100mm chịu
nhiệt
chiếc 80 4,000 320,000
7 Ống nghiệm
f16*160mm chịu
chiếc 150 4,500 675,000
nhiệt
8 Ống nghiệm
f18*180mm
chiếc 20 6,500 130,000
9 Ống hút pipep (ống
hút có quả bóp cao
su)
chiếc
20 11,200 224,000
10 Cồn 90
0
lít 2 100,700 201,400
11 Giấy lọc hộp 2 99,500 199,000

12 Nút cao su các loại bộ 1 99,500 99,500
MÔN VẬT LÝ:
1.Đồ dùng:
STT TÊN ĐD ĐVT SỐ
LƯỢNG
GIÁ ĐV
(VNĐ)
THÀNH
TIỀN(VNĐ)
1 Bộ nguồn ổn áp
AC/DC
chiếc 1 1,450,000 1,450,000
2 Hộp thí nghiệm Từ
phổ trong ống dây
chiếc 10 297,000 2,970,000
3 Hộp thí nghiệ Từ
phổ - Đường sức
chiếc 10 165,000 1,650,000
4 Cuộn dây có gắn
đèn LED(TN Hiện
tượng cảm ứng điện
từ, Dòng điện xoay
chiều)
chiếc 5 150,000 750,000
5 Cuộn dây
NIKELIN các loại
cuộn 10
6 Nhiệt kế dầu cái 5 45,000 225,000
7 Nhiệt kế rượu cái 5 76,000 380,000
2.Vật liệu tiêu hao:


STT TÊN ĐD ĐVT SỐ
LƯỢNG
GIÁ ĐV
(VNĐ)
THÀNH
TIỀN(VNĐ)
1 Dây dẫn các loại chiếc 30 165,000(10
dây)
495,000

MÔN TOÁN:
STT TÊN ĐD ĐVT SỐ
LƯỢNG
GIÁ ĐV
(VNĐ)
THÀNH
TIỀN(VNĐ)
1 Com pa giáo viên chiếc 4 56,800 227,200
2 Êke nhựa 60
0
chiếc 4 34,900 139,600
3 Thước thẳng 1m chiếc 4 94,600 389,400
MÔN ĐỊA LÝ:
STT TÊN ĐD ĐVT SỐ
LƯỢNG
GIÁ ĐV
(VNĐ)
THÀNH
TIỀN(VNĐ)

1 Mô hình chuyển
động của trái đất
quanh mặt trời
chiếc 1
1,445,000
1,445,000
2 Nhiệt kế treo tường chiếc 1 61,700 61,700
3 Vũ kế chiếc 1 117,000 117,000
MÔN THỂ DỤC:
STT TÊN ĐD ĐVT SỐ
LƯỢNG
GIÁ ĐV
(VNĐ)
THÀNH
TIỀN(VNĐ)
1 Cầu đá hộp 2
2 Cầu lông hộp 3
3 Bóng chuyền quả 5 112,000 560,000
4 Bóng đá quả 2 150,000 300,000
5 Còi cái 4 8,000 24,000
- Tổng kinh phí dự trù: 15.808.600 VNĐ
Để hoàn thành tốt công tác đựơc giao và thành công kế hoạch đề ra.
Nay tôi kính đề nghị BGH nhà trường cùng với các ban ngành tạo điều kiện
tốt nhất. Đồng thời chỉ đạo kịp thời những sai sót phù hợp với điều kiện thực
tế của các phòng học chức năng, sớm hoàn thành đúng các mục tiêu kế hoạch
mà nhà trường đề ra trong năm học.

Lê Lợi, ngày 05 tháng 08 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG Nhân viên quản lí thiết bị - thí nghiệm


Đoàn Thị Hồng Hà Nguyễn Thị Thuỳ Ninh
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM TRƯỜNG TH HỨA TẠO Độc
lập- Tự do- Hạnh phúc
Số /TV-HT
Ái nghĩa, ngày 10 tháng 10
năm 2011
KẾ HOẠCH
MUA SẮM SÁCH- THIẾT BỊ
- Căn cứ QĐ số 01/2003-QĐ/BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT ngày 02/1/2003 về
việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông và căn cứ
Quyết định số 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2004 về việc sửa đổi, bổ
sung Quyết định số 01/2003/ BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GD&ĐT;
- Căn cứ HD- TT 15 /2009/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học
tối thiểu cấp Tiểu học.
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế của trường ;
Để triển khai có hiệu quả hoạt động chương trình công tác thư viện- thiết bị
của trường năm học 2011 - 2012 và theo yêu cầu của một thư viện đạt chuẩn.
Nay bộ phận TV- TB của trường tiểu học Hứa Tạo hoạch định chương trình
mua sắm, sửa chữa và làm mới kho sách, báo cở sở vật chất năm 2011-2012s
như sau:
A/ Đặc điểm tình hình chung:
Năm học 2011-2012 toàn trường có 20 lớp với tổng số học sinh là 574 em.
Với số lượng học sinh khá đông nên việc đáp ứng nhu cầu của việc dạy và
học là rất cần thiết. Điều đó đòi hỏi mỗi năm thư viện cần bổ sung sách  thiết
bị để kịp thời phục vụ dạy và học.
B/Kế hoạch mua sách:
Stt Tên sách Đơn giá Số
bản
Thành

tiền
1
Tự luyện violympic Toán 1 - T1
10.000 5 50.000
2
Tự luyện violympic Toán 1 T2
10.000 5 50.000
3
Tự luyện violympic Toán 2 T1
10.000 5 50.000
4
Tự luyện violympic Toán 2 T2
14.000 5 70.000
5
Tự luyện violympic Toán 3 T1
10.000 5 50.000
6
Tự luyện violympic Toán 3 T2
10.000 5 50.000
7
Tự luyện violympic Toán 4 T1
14.000 5 70.000
8
Tự luyện violympic Toán 4 T2
14.000 5 70.000
9
Tự luyện violympic Toán 5 T1
14.000 5 70.000
10
Tự luyện violympic Toán 5 T2

14.000 5 70.000
11
Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống HS 4/1
30.000 5 150.000
12
Hoạt động thực tiễn và tìm hiểu kỹ năng sống HS 4/2
32.000 5 170.000
13
50 đề thi học sinh giỏi tiểu học
25.800 5 129.000
14
Tự luyện violympic tiếng Anh 3-T1
10.000 5 50.000
15
Tự luyện violympic tiếng Anh 4 T1
10.000 5 50.000
16
Tự luyện violympic tiếng Anh 5 T1
10.000 5 50.000
17 Tộng cộng 1.199.000
C/ Kế hoạch mua thiết bị :
Stt Tên thiết bị Đơn giá Số Thành
lượng tiền
1
Bộ tranh Tiếng Việt 1(1-103) 2.800.000 2 5.600.000
2
Bộ tranh Tiếng Việt 2/1 1.150.000 2 2.300.000
3
Bộ tranh Tiếng Việt 2/2 880.000 2 1.760.000
4

Bộ tranh Tiếng Việt 3/1 890.000 1 890.000
5
Bộ tranh Tiếng Việt 32 950.000 3 2.850.000
6
Bộ tranh Tiếng Việt 4 1.250.000 1 1.250.000
7
Nam châm D32 3.500 100 350.000
8 Tộng cộng 15.000.000
Để hoàn thành tốt công tác đựơc giao và thành công kế hoạch đề ra. Nay bộ
phận thư viện trường TH Hứa Tạo kính đề nghị lãnh đạo nhà trường cùng với
các ban ngành tạo điều kiện tốt nhất . Đồng thời chỉ đạo kịp thời những sai sót
phù hợp với điều kiện thực tế của thư viện, sớm hoàn thành đúng các mục tiêu
kế hoạch mà thư viện trường đề ra trong năm học.
Số kinh phí để dự trù mua sắm sách, thiết bị năm học 2011-2012 là :
16.199.000
( Bằng chữ: Mười sáu triệu một trăm chín mươi chín nghìn đồng y)
NGƯỜI LẬP DUYỆT BGH
HT
BÙI THỊ THÚY NHUNG DƯƠNG NĂM