Invalid number là gì

Từ:                                 invalid                             /'invəli:d/

danh từ

người bệnh tật, người tàn tật, người tàn phế

tính từ

bệnh tật, tàn tật, tàn phế

cho người bệnh tật, cho người tàn tật, cho người tàn phế; (thuộc) người bệnh tật, (thuộc) người tàn tật, (thuộc) người tàn phế

an invalid home

nơi an dưỡng cho những người tàn tật

không có hiệu lực

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có căn cứ

invalid arguments

những lý lẽ không có căn cứ

(toán học) vô hiệu

động từ

làm cho không đủ năng lực vì bệnh tật

đối đãi như một kẻ tàn phế

cho giải ngũ vì tàn phế

trở thành tàn phế

Từ gần giống                                                                                    invalidate                                                                                                            invalidity                                                                                                            invalidhood                                                                                                            invalidism                                                                                                            invalidation