In furtherance of là gì

Nghĩa của từ furtherance - furtherance là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Danh từ
sự đẩy mạnh, sự xúc tiến; sự giúp

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết In furtherance of là gì