i plead the 5th là gì - Nghĩa của từ i plead the 5th

i plead the 5th có nghĩa là

Nêu thứ 5 có nghĩa là không tự đánh giá bản thân, nhưng nó có ý nghĩa về ý nghĩa mà bạn đã làm điều đó.
Lý do cho ý nghĩa này là bởi vì nếu bạn không làm điều đó, tại sao bạn không chỉ nói không?
Đó là một cách không nói "Có bạn đã làm điều gì đó" nhưng gợi ý mà bạn đã làm, nhưng họ thực sự không thể nói rằng bạn gợi ý về nó.

Thí dụ

Bob: Bạn đã quan hệ tình dục với bạn gái của tôi?
Joe: Tôi cầu xin thứ 5

i plead the 5th có nghĩa là

Bạn tôi cao và không thể trả lời với đơn giảnhoặc không.

Thí dụ

Bob: Bạn đã quan hệ tình dục với bạn gái của tôi?
Joe: Tôi cầu xin thứ 5