How many books nghĩa là gì

Rất nhiều bạn bị nhầm lẫn trong việc sử dụng how many và how much trong khi hoc tieng Anh. Hôm nay ad sẽ dạy các bạn cách để dùng đúng chúng.

tieng anh giao tiep

CÁCH DÙNG HOW MUCH VÀ HOW MANY

------------------------------------------------------

1. How many:

How many dùng trước danh từ đếm được, số nhiều.

How many + Plural noun (danh từ số nhiều)+ are there? (Có bao nhiêu..-noun-..?)

Hoặc:  How many + Plural noun (danh từ số nhiều) + do/does + S + have ?

How many people are there in your family? (Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?)

How many students are there in your class? (Có bao nhiêu học sinh trong lớp bạn?)

Để trả lời How many, ta dùng:

Nếu có 1, ta trả lời: There is one

Nếu có nhiều, ta trả lời: There are + số lượng

How many tables are there in the living room? (Có bao nhiêu cái bàn trong phòng khách?)

There is one .)

How many stools are there in the living room? (Có bao nhiêu cái ghế đẩu trong phòng khách?)

There are four . (Có 4 cai .)

How many students are there in your class? (Có bao nhiêu sinh viên trong lớp của bạn?)

There are twenty . (Có 20 sinh viên)

2. How much:

How much dùng cho câu hỏi về danh từ ở dạng số ít/ không đếm được.

How much +Uncount noun (danh từ không đếm được) + is there? (Có bao nhiêu..-noun-..?)

Hoặc:  How much + Uncount noun (danh từ không đếm được) + do/does + S + have ?

How much juice is left? (bao nhiêu nước trái cây còn lại?)

How much water do you drink every day ? (Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày)

How much còn được dùng khi hỏi về giá của đối tượng.

How much does the book cost? (quyển sách giá bao nhiêu?)

Để trả lời How much, ta dùng:

There is

How much butter is there in the fridge? (Có bao nhiêu bơ trong tủ lạnh?)

some.  ( một ít.)

Lưu ý tiếng anh của Mỹ-Anh

How many books do you have?  (I have) ten. (A.E.: theo Mỹ)

How many books have you got ?  (Ive got) ten. (B.E.: theo Anh)

(Bạn có bao nhiêu sách?  Mười.)

How much sugar do you have?  (I have) a little. (A.E.)

How much sugar have you got?  (Ive got) little. (B.E.)

(Bạn có bao nhiêu đường?  Một chút thôi.)

TÓM LẠI:

How many + danh từ đếm được

How much + danh từ không đếm được Bạn tham khảo thêm bài viết: Học tiếng Anh theo chủ đề Phát âm tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ.