Hội thoại về bảo về môi trường

Viết đoạn hội thoại bằng tiếng anh về ô nhiễm môi trường

viếtđoạn hội thoại bằng tiếng anh vềô nhiễm môi trường

Bridget:Hello Annie !
Annie: Hello Bridget !
Bridget : How are you ?
Annie : I'm not good now because the environment is very polluted
Bridget : Mee too.
annie : So we must have an itention to protect the environment .
Bridget : I agree with you .
Annie : Let's go to the protest people do not throw litter , set up environmental protection group.
Bridget : Ok
Annie : Let's get on with work
Bridget : Let's go.

Are you interested in environmental issues?

Bạn có quan tâm tới các vấn đề môi trường không?

Yes, I really care about these. I live in a big city where all people face up to a number of environmental challenges, especially pollution. And when I learn about the effects of pollution on human health as well as human impacts on the environment, I want to know more and more.

Có, thực sự tôi rất quan tâm đến những vấn đề về môi trường. Tôi sống ở thành phố lớn nơi mà tất cả mọi người đối mặt với nhiều thách thức về môi trường đặc biệt là ô nhiễm. Và khi tôi biết về ảnh hưởng của ô nhiễm đối với sức khỏe con người cũng như ảnh hưởng của con người tới môi trường, tôi càng muốn biết nhiều hơn nữa.

-What environmental issue are you most concerned about?

Vấn đề môi trường nào khiến bạn quan tâm nhất?

You know, nowadays we're facing a lot of environmental issues, but the one that concerns me most is pollution. I see people around me live in places with high level of air pollution and some of them end their lives in hospital with lung cancer. Water pollution also makes my family and my neighbours worried because we live near To Lich River. We're not sure when it rains, toxic chemicals from river might pollute our fresh drinking water.

Bạn biết đấy, ngày nay chúng ta đang đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến môi trường, tuy nhiên điều khiến tôi lo ngại nhất là sự ô nhiễm. Tôi thấy những người quanh tôi sống ở những nơi với mức độ ô nhiễm không khí cao và chứng kiến một số người phải chết trong bệnh viện bởi căn bệnh ung thư phổi. Ô nhiễm nước cũng khiến cho gia đình tôi và hàng xóm lo lắng bởi vì chúng tôi sống gần sông Tô Lịch. Chúng tôi không chắc khi trời mưa, những hóa chất độc hại từ sông có thể gây ô nhiễm cho nguồn nước uống sạch của chúng tôi hay không.

-What environmental issue are people in your city concerned about?

Các vấn đề môi trường mà mọi người ở thành phố của bạn đang quan tâm là gì?

Well, pollution seems to be a hot topic with all residents in my city. If you go around the city centre, you will find that the air is badly polluted; there's a layer of smog hanging over the buildings.

Ồ, ô nhiễm dường như là một chủ đề nóng đối với tất cả mọi cư dân ở thành phố của tôi. Nếu bạn đi quanh trung tâm thành phố, bạn sẽ thấy rằng không khí bị ô nhiễm nặng nề, có một lớp khói bụi phủ kín các tòa nhà.

Uhm, it's hard to say for sure, I think people in my hometown are most concerned about the shortage of fresh drinking water.The Red river and all other lakes are polluted. It's hard to access safe water to drink and bathe.

Uhm, thực sự rất khó để nói chắc chắn được, tôi nghĩ mọi người ở quê tôi quan tâm nhiều nhất tới vấn đề thiếu nguồn nước uống sạch. Sông Hồng và các hồ khác đều bị ô nhiễm. Rất khó để tiếp cận nguồn nước an toàn để uống và tắm.

-Do you believe that climate change is a serious problem?

Bạn có nghĩ rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề nghiêm trọng?

Yes, as far as I know climate change makes some types of extreme weather events more likely such as typhoons, earthquakeswhich destroy houses, buildings and also people, as a result, have to face critical food and water shortages. It takes a long time for people to recover after these natural disasters. I think it's important for people to be aware of the impacts of climate change especially young generations.

Vâng, theo như tôi biết thì biến đổi khí hậu khiến cho các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như bão lớn, động đất xảy ra nhiều hơnphá hủy nhà cửa, các tòa nhà và khiến mọi người phải đối mặt với việc thiếu nước và thiếu lương thực trầm trọng. Phải rất lâu người dân mới hồi phục được từ sau các thảm họa thiên nhiên đó. Tôi nghĩ rằng việc mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ ý thức được những tác động của biến đổi khí hậu là rất quan trọng.

Actually, I don't know much about that but I think it also has some effects on human life.

Thực chất, tôi không biết nhiều về vấn đề đó nhưng tôi nghĩ nó cũng gây ra một số ảnh hưởng đối với cuộc sống của con người.

-Have you ever joined a campaign to protect the environment?

Bạn đã bao giờ tham gia một chiến dịch nào đó để bảo vệ môi trường chưa?

Oh, yes. When I was a student at university, I took part in many environmental campaigns such as collecting litter, riding my bicycle around the city, turning off lights at Earth hour, etc. And now I still do whenever I can.

Ồ, có. Khi còn là sinh viên đại học, tôi đã tham gia rất nhiều các chiến dịch môi trường ví dụ như thu gom rác, đạp xe quanh thành phố, tắt điện giờ trái đất Và bây giờ tôi cũng vẫn tham gia bất cứ khi nào tôi có thể.

Uhm, actually not yet. I'm quite busy with my work and a bit shy to join a campaign which has many people.

Um, thực ra là chưa. Tôi khá bận với công việc của mình và cũng khá rụt rè khi tham gia một chiến dịch có đông người.

-What can individuals do to help protect the environment?

Các cá nhân có thể làm gì để giúp bảo vệ môi trường?

Um, I think we can contribute to conserve our planet by switching off unnecessary lights, riding a bicycle, using public transport, using less petrol and electricity, or saving on water, recycling our rubbish  In this way, we all can help to protect our environment.

Um, tôi nghĩ chúng ta có thể góp phần vào việc gìn giữ hành tinh của chúng ta ví dụ như tắt điện khi không cần thiết, đi xe đạp, sử dụng phương tiện công cộng, sử dụng ít xăng và điện hơn, tiết kiệm nước, tái chế rác thải Bằng cách này, tất cả chúng ta có thể góp phần bảo vệ môi trường của mình.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hội thoại về bảo về môi trường