Hóa hơi este là gì

Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gam một este X mạch hở, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi (đo ở cùng điều ki?

Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gam một este X mạch hở, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi (đo ở cùng điều kiện). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 11 gam X bằng dung dịch NaOH dư, thu được 10,25 gam muối. Công thức của X là

A.  C2H5COOCH3.

B.  CH3COOC2H5.

C.  C2H5COOC2H5.

D.  HCOOC3H7.

Đáp án   B  Nhận thấy các đáp án đều là este no, đơn chức có dạng CnH2nO2

Có neste = nO2 = 1,6 : 32 = 0,05 mol  Meste = 88  14n + 32 = 88  n = 4

Có nRCOONa = nX = 11: 88 = 0,125  MRCOONa= 10,25 :0,125 = 88 ( CH3COONa)

Vậy X có công thức CH3COOC2H5. Đáp án B.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hóa hơi este là gì