Hno2 đọc là gì

Gọi tên các axit sau: H2CO3, H2SO3, H2SO4, H3PO4, H2NO3, HNO2

1 doc cac ten chat axit sau;
H2CO3 ;H2SO3; H2SO4, H3PO4 , H2NO3, HNO2
2 Viet phuong tinh hoa hoc sau
SO2+NA2O------
SIO2 + CaO -------