Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lý khi xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lý khi xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý kinh doanh

Gợi ý trả lời:

 • Quản lí sách gồm:
 • Hoạt động nhập/xuất sách ra/vào kho
 • Thanh lí sách
 • Mượn trả sách gồm:
 • Cho mượn: Kiểm tra thẻ đọc, phiếu mượn, tím sách trong kho, ghi mượn trả
 • Nhận sách trả: Kiểm tra thẻ đọc, phiếu mượn, đối chiếu sách trả với phiếu mượn, ghi sổ mượn/trả, ghi sự cố sách quá hạn hoặc hỏng, nhập sách về kho
 • Tổ chức thông tin về sách và tác giả: Giới thiệu sách theo chủ đề, chuyên đề, tác giả, sách mới,
 • Cách thức giải quyết vi phạm nội quy

Câu 3:Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL quản lí sách và mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thông tin cần quản lí.

Gợi ý trả lời:

STTĐối tượngThông tin về đối tượng1Người mượn

 • Số thẻ
 • Họ và tên
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Lớp
 • Địa chỉ
 • Ngày cấp thẻ
 • Ghi chú

2Sách

 • Mã sách
 • Tên sách
 • Loại sách
 • Nhà xuất bản
 • Năm xuất bản
 • Giá tiền
 • Mã tác giả
 • Tóm tắt nội dung sách

3Tác giả

 • Mã tác giả
 • Họ và tên tác giả
 • Ngày sinh
 • Ngày mất (nếu có)
 • Tóm tắt tiểu sử

4Phiếu mượn

 • Mã thẻ
 • Họ tên
 • Ngày mượn
 • Ngày trả
 • Mã sách
 • Số lượng sách mượn

5Trả sách

 • Số phiếu mượn
 • Ngày trả
 • Số biên bản ghi sự cố (nếu có)

6Hóa đơn

Số hóa đơn nhập sách

Mã sách

Số lượng nhập

7Thanh lí

 • Số hiệu biên bản thanh lí
 • Mã sách
 • Số lượng thanh lí

8Đền bù

Số hiệu biên bản đền bù

Mã sách

Số lượng đền bù

Tiền đền bù (nếu có)

..........................................................................

Bảng 1.Các đối tượng và thông tin cần quản lí khi xây dựng CSDL quản lí sách và mượn/trả sách

Câu 4:Theo em, CSDL nêu trên (bài 3) cần những bảng nào? Mỗi bảng cần có những cột nào?

BảngTACGIA(thông tin về tác giả)

MaTG

(Mã tác giả)

HoTen

(Họ và tên)

NgSinh

(Ngày sinh)

NgMat

(Ngày mất, nếu có)

TieuSu

(Tóm tắt tiểu sử)

Chúc bạn học tốt