hanker sore là gì - Nghĩa của từ hanker sore

hanker sore có nghĩa là

Tính từ..

Thí dụ

Oh Jennifer, bạn khao khát đau đớn.Anh ấy không phải vậy dễ thương