hai điện tích q1 = 5.10-16 q2 = 5.10-16 đặt tại hai đỉnh b và c

Hai điện tích q1=5.10-16 (C), q2=-5.10-16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong k?

Hai điện tích q1=5.10-16 (C), q2=-5.10-16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là:

A.  E=1,2178.10-3 (V/m).

B.  E=0,6089.10-3 (V/m).

C.  E=0,3515.10-3(V/m).

D.  E=0,7031.10-3(V/m).

Đáp án   D