Hai điện tích điểm q và q đặt lần lượt tại A và B điện trường tổng hợp triệt tiêu tại

Hai điện tích điểm q và q đặt lần lượt tại A và B. Điện trường tổng hợp triệt tiêu tại

Hai điện tích điểm q và q đặt lần lượt tại A và B. Điện trường tổng hợp triệt tiêu tại

A.  Một điểm trong khoảng AB

B.  Một điểm ngoài khoảng AB, nằm gần A hơn

C.  Một điểm ngoài khoảng AB, nằm gần B hơn

D.  Điện trường tổng hợp không thể triệt tiêu tại bất cứ điểm nào

Đáp án   D