Hai điện tích đặt tại hai điểm cách nhau 10cm trong chân không độ lớn cường độ điện trường

Hai điện tích q1=5.10-9 (C), q2=-5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện tr?

Hai điện tích q1=5.10-9 (C), q2=-5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là:

A.  E= 18000 (V/m).

B.  E= 36000 (V/m).

C.  E= 1,800 (V/m).

D.  E= 0 (V/m).

Đáp án   B