Hai điểm C và d cách nhau 10 cm dọc theo đường sức của điện trường đều có cường độ E 200 volt cm

Một điện trường đều có cường độ E = 2500V/m. Hai điểm A, B cách nhau 10cm khi tính dọc theo đường sức. Tính công của lực điện trường thực hiện một điện tích q khi nó di chuyển từ A đến B ngược chiều đường sức

Hai điểm C và d cách nhau 10 cm dọc theo đường sức của điện trường đều có cường độ E 200 volt cm