Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm có hai dòng điện cùng chiều

  • Câu hỏi:

Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 (cm) trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ \({I_1} = 2\left( A \right)\)và \({I_2} = 5\left( A \right)\). Lực từ tác dụng lên 20 (cm) chiều dài của mỗi dây là: YOMEDIA

  • A. lực hút có độ lớn 4.10-6(N)
  • B. lực hút có độ lớn 4.10-7(N)
  • C. lực đẩy có độ lớn 4.10-7(N)
  • D. lực đẩy có độ lớn 4.10-6(N)

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: A

Áp dụng công thức\(F = \frac{{{{2.10}^{ - 7}}.{I_1}.{I_2}.l}}{r} = {4.10^{ - 6}}\left( N \right)\)

Vì hai dòng điện cùng chiều nên hút nhau. Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE