Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm có cường độ lần lượt là

Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 cm trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ I1 ?

Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 cm trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ I1 = 2 A và I2 = 5A. Lực từ tác dụng lên 20 cm chiều dài của mỗi dây là

A.  lực hút có độ lớn 4.10-6 N.

B.  lực đẩy có độ lớn 4.10-6 N.

C.  lực hút có độ lớn 2.10-6 N.

D.  lực đẩy có độ lớn 2.10-6 N.

Đáp án   A
Dòng điện trong hai dây dẫn có cùng chiều  nên lực từ tác dụng lên mỗi dây là lực hút, có độ lớn F = \(2.10^{-7}. \dfrac{2.5.0,2}{0,1} = 4.10^{-6}\)

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm có cường độ lần lượt là
Nguyễn Văn Hoàng
F=B12.I2.L2
Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm có cường độ lần lượt là
Lê Thành Lộc
mik nghĩ là vầy F1=BI2l= 2*10^(-7)*I1 /R * I2*l . 7/3/2017
Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm có cường độ lần lượt là

áp dụng công thức nào vậy??? . 7/2/2017
Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm có cường độ lần lượt là
Lê Hữu Hoàng Sơn
Xem lại video thầy giảng ak bạn... . 25/1/2016