Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 1cm có một hiệu điện thế không đổi 100v

Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện thế không đổi 200 V. Cường độ điện trường ở khoảng?

Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện thế không đổi 200 V. Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là

A.  5000 V/m.

B.  50 V/m.

C.  800 V/m.

D.  80 V/m.

Đáp án   A E = \(\dfrac{200}{0,04} = 5000 V/m\)