Giữ gìn vệ sinh trường học, lớp học là góp phần thực hiện chủ trương nào dưới đây

Giữ gìn vệ sinh trường học, lớp học là góp phần thực hiện chủ trương nào dưới đây?

A. Xây dựng trường học vững mạnh.

B. Bảo vệ môi trường.

C. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

D. Bảo vệ trật tự trường học.

Đáp án: B