Gilgaming TV tên thật là gì

Gil Gaming TV tên thật là gì?