Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược có thời hạn bao lâu

Tại Điều 115 Luật Dược 2016 có quy định về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

- Cơ sở kinh doanh dược đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược theo quy định của Luật dược số 34/2005/QH11 được tiếp tục kinh doanh thuốc cho đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược.

Trường hợp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược không ghi thời hạn hiệu lực, cơ sở được phép kinh doanh đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận thực hành tốt đã được cấp.

- Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược, hồ sơ đăng ký thuốc nộp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định của Luật dược số 34/2005/QH11, trừ trường hợp cơ sở có đề nghị thực hiện theo quy định của Luật này. Người hành nghề dược đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định của Luật dược số 34/2005/QH11 được tiếp tục hành nghề dược đến hết thời hạn hiệu lực của Chứng chỉ hành nghề dược đã cấp.

- Đối với người có Chứng chỉ hành nghề dược được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thì thời hạn cập nhật kiến thức chuyên môn tính từ ngày Luật này có hiệu lực.

- Đối với Chứng chỉ hành nghề dược có thời hạn được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực mà hết hạn sau ngày Luật này có hiệu lực thì được cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định của Luật này.

- Đối với Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược có thời hạn được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực mà hết hạn sau ngày Luật này có hiệu lực thì phải đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược theo quy định của Luật này.

Như vậy, theo quy định trên thì:

- Trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược có quy định thời hạn hiệu lực: Cơ sở kinh doanh dược được tiếp tục kinh doanh thuốc được thực hiện hoạt động kinh doanh cho đến hết thời hạn hiệu lực được ghi trong Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược.

- Còn nếu Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược không ghi thời hạn hiệu lực thì cơ sở được phép kinh doanh được thực hiện hoạt động kinh doanh đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận thực hành tốt đã được cấp.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.