Giáo trình nghiên cứu marketing NEU

Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing gồm 11 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiên cứu marketing, thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu, dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập, dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập,... Mời các bạn cùng tham khảo. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA MARKETING BỘ MÔN MARKETING TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HỌC PHẦN NGHIÊN CỨU MARKETING MÃ HỌC PHẦN: MKMA 1130 SỐ TÍN CHỈ: 2 Thông tin về giảng viên  Họ và tên:  Học hàm, học vị:  Chức danh:

Thể loại Tài liệu miễn phí Marketing - Bán hàng

Số trang 101

Ngày tạo 3/30/2020 9:52:49 AM +00:00

Loại tệp PDF

Kích thước 1.00 M

Tên tệp

Tải Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing - ĐH Kinh ... (.pdf)

Xem mẫu

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA MARKETING BỘ MÔN MARKETING TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HỌC PHẦN NGHIÊN CỨU MARKETING MÃ HỌC PHẦN: MKMA 1130 SỐ TÍN CHỈ: 2
 2. Thông tin về giảng viên Họ và tên: Học hàm, học vị: Chức danh: Địa chỉ : VP. Khoa Marketing, ĐH. KTQD, 207 Giải Phóng Email:
 3. Kế hoạch giảng dạy Thời   Trong đó STT                                Nội dung lượng   LT   BT 1    Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing                           3      2    1 2    Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu 2      1    1 3    Chương 3: Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập                     2      1    1 4    Chương 4: Dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập                      3      2    1 5    Chương 5: Đo lường và đánh giá trong nghiên cứu marketing             4      2    2 6    Chương 6:Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing                 4      2    2 7    Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu marketing                         2      1    1 8    Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường                            3      1    2 9    Chương 9: Xử lý phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống 3      1    2 kê miêu tả trong xử lý dữ liệu 10    Chương 10: phương pháp phân tích thống kê suy luận trong xử lý dữ 2      1    1 liệu 11    Chương 11: Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu                    2      1    1 Cộng                                                                 30     15    15
 4. Lịch trình giảng dạy Lịch trình            Kế hoạch làm việc                  Lịch trình      Kế hoạch làm việc Tuần thứ 1    Chương 1                                   Tuần thứ 9    Chương 6 Tuần thứ 2    Chương 1 (tiếp)                            Tuần thứ 10   Chương 7 Giao bài tập nhóm                          Tuần thứ 11   Chương 8 Tuần thứ 3    Chương 2                                   Tuần thứ 12   Chương 8 Tuần thứ 4    Chương 3                                   Tuần thứ 13   Chương 9 Tuần thứ 5    Chương 4                                   Tuần thứ 14   Chương 10 Tuần thứ 6    Chương 4                                   Tuần thứ 15   Trình bày bài tập nhóm Tuần thứ 7    Chương 5                                   Tuần thứ 16   Dự trữ Tuần thứ 8    Chương 5 (tiếp)                                          Cộng: 14 tiết Kiểm tra viết tại lớp, thời gian: 1 tiết Phạm vi kiến thức: chương 1-5 Cộng: 16 tiết
 5. Phương pháp đánh giá học phần STT   Thành phần                   Cơ cấu   Hình thức đánh giá và ghi chú 1    Dự lớp, thảo luận trên lớp    10%     Dựa trên mức độ chuyên cần, nhiệt tình của sinh viên 2    Bài tập kiểm tra              20%     Dựa trên kết quả bài kiểm tra giữa kì 3    Bài tập nhóm                  20%     Dựa trên thái độ làm việc nhóm, kết quả hoàn thành và các đóng góp cá nhân 4    Thi cuối kì                   50%     Dựa trên bài kiểm tra cuối kì Điều kiện thi cuối kì: tham gia trên 70% số tiết học Hình thức thi: câu hỏi luận và bài tập tình huống, trên giấy, thời gian 90 phút Lưu ý: được sử dụng tài liệu in ấn khi làm bài Tổng                         100%
 6. Giáo trình và tài liệu tham khảo chung Giáo trình Nguyễn Viết Lâm (chủ biên), Giáo trình Nghiên cứu marketing, NXB Giáo dục, Hà Nội 2008 Tài liệu tham khảo 1. Alf H. Walle, 2001, Qualitative Research in Intelligence and Marketing: The New Strategic Convergence, IIIQuorum Books, 2. F. M. Feinberg, T. Kinnear, J. Taylor, 2013, Modern Marketing Research, South-Western, Cengage Learning, USA 3. Fred M. Feinberg, Thomas C. Kinnear, James W. Taylor, 2013, South Western, Cengage Learning, USA 4. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, tập 1 và tập 2, Nhà xuất bản Hồng Đức 5. Naresh K. Malhotra, Imad B. Baalbaki, Nada Nasr Bechwati, 2013, Marketing Research an Aplied Orientation, Pearson Education Limited, USA 6. Naresh K. Malhotra, Imad B. Baalbaki, Nada Nasr Bechwati, 2013, Marketing Research an Applied Orientation, Pearson Education Ltd. USA 7. Nguyễn Viết Lâm (chủ biên), Nghiên cứu marketing- Các bài tập tình huống, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 2006 8. Philip Hans Franses; Richard Paap, 2001, Quantitative Models in Marketing Research Cambridge University Press 9. W. G. Zikmund, B. J. Babin, 2007, Exploring Marketing Research, 9th edition, Thomson, South-western, USA 10. W.G. Zikmund and Barry J. Babin, 2007, Exploring Marketing Research, Thomson South-Western, 9th editiion, USA, 11. W.G. Zikmund, 1997, Exploring Marketing Research, The Dryen Press, 6th Editition, USA
 7. Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing
 8. Mục tiêu học tập của chương Khái quát hoá các giai đoạn phát triển của nghiên cứu marketing trên thế giới Trình bày một số tiếp cận về khái niệm nghiên cứu marketing, chỉ ra đặc điểm và đặc trưng của nghiên cứu marketing Trình bày vai trò và ứng dụng của nghiên cứu marketing trong quản trị marketing của doanh nghiệp Xem xét các bên liên quan trong một cuộc nghiên cứu marketing và cách thức tổ chức hoạt động nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp
 9. Nội dung học tập 1.   Lịch sử phát triển của nghiên cứu marketing 2.   Khái niệm nghiên cứu marketing 3.   Các khía cạnh tổ chức của nghiên cứu marketing
 10. Lịch sử phát triển của nghiên cứu marketing Thời kỳ trước năm 1900 Thời kỳ từ năm 1900 đến trước 1940 Thời kỳ từ 1940 đến trước 1980 Thời kỳ từ năm 1980 đến nay
 11. Khái niệm nghiên cứu marketing Bản chất của nghiên cứu marketing Những đặc điểm của nghiên cứu marketing Vai trò và ứng dụng của nghiên cứu marketing
 12. Các khía cạnh tổ chức của nghiên cứu marketing Người thực hiện công việc nghiên cứu marketing Người sử dụng kết quả nghiên cứu marketing Các kiểu tổ chức bộ phận nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp
 13. Câu hỏi, bài tập và thuật ngữ chương 1 Câu hỏi 1. Trình bày khái quát lịch sử phát triển của nghiên cứu marketing trên thế giới và liên hệ với thực tiễn Việt Nam? 2. Phân tích khái niệm, bản chất và đặc điểm của nghiên cứu marketing? Nêu vai trò của nghiên cứu marketing trong quá trình quản trị marketing của DN 3. Phân tích các khía cạnh tổ chức của nghiên cứu marketing? Bài tập Tình huống 1- sách Nghiên cứu marketing- Những bài tập tình huống Thuật ngữ Nghiên cứu marketing, nghiên cứu marketing cơ bản, nghiên cứu marketing ứng dụng, người thực hiện nghiên cứu, người sử dụng kêt quả nghiên cứu
 14. Tài liệu tham khảo của chương Chương 1, Giáo trình Nghiên cứu marketing, đại học KTQD Chapter 1, 4 cuốn Exploring Marketing Research, William.G. Zikmund and Barry J. Babin Chapter 1, 2, Exploring Marketing Research, W.G.Zikmund Bài tập tình huống 1 và 2 (Sách Các tình huống Nghiên cứu marketing)
 15. Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu
 16. Mục tiêu học tập của chương Tìm hiểu về các giai đoạn ra quyết định marketing Khái quát hoá các loại hình nghiên cứu Vắn tắt về các giai đoạn tiến hành một dự án nghiên cứu marketing Trình bày chi tiết các công việc, kỹ thuật được sử dụng trong xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu Giới thiệu khái quát về thiết kế thu thập thông tin và xác định ngân sách dành cho cuộc nghiên cứu Trình bày khái quát các đề mục chính của bản đề xuất nghiên cứu
 17. Nội dung học tập 1.   Phác thảo các bước của quá trình nghiên cứu marketing 2.   Xác định vấn đề nghiên cứu 3.   Xác định mục tiêu nghiên cứu và hình thành các giả thuyết 4.   Thiết kế thu thập và xử lý thông tin 5.   Xác định phí tổn và lợi ích của cuộc nghiên cứu 6.   Soạn thảo văn bản chính thức về dự án nghiên cứu 7.   Phê chuẩn dự án nghiên cứu chính thức
 18. Phác thảo các bước của quá trình nghiên cứu marketing Các giai đoạn ra quyết định và các loại hình nghiên cứu Các bước của quá trình nghiên cứu
 19. Xác định vấn đề nghiên cứu Khái niệm về vấn đề trong nghiên cứu marketing Tiếp cận để xác định vấn đề trong nghiên cứu marketing
 20. Xác định mục tiêu nghiên cứu và hình thành các giả thuyết Xác định mục tiêu nghiên cứu Hình thành các giả thuyết nghiên cứu

Video liên quan