Giá dừng là gì

Stop Order / Lệnh Dừng

Định nghĩa

Lệnh dừng là lệnh để mua hoặc bán một lọai cổ phiếu ngay khi giá thị trường đat được một mức cụ thể nào đấy, gọi là mức giá dừng. Khi giá thị trường đạt tới điểm này thì lệnh dừng của bạn trở thành một lệnh thị trường (market order).

Có hai loại lệnh dừng là lệnh mua và lệnh bán. Các nhà đầu tư thường sử dụng lệnh mua để hạn chế bị lỗ và bảo toàn các khoản lãi khi thực hiện bán non (short sale). Mức giá dừng của lệnh bán thường cao hơn mức giá hiện tại của thị trường. ngược lại lệnh mua sẽ giúp các nhà đầu tư giảm thiểu tổn thất và bảo toàn các khoản lãi mà họ sẽ phải gánh chịu hoặc có được nểu như giá cổ phiếu tiếp tục hạ. Mức giá dừng của lệnh bán thường thấp hơn mức giá hiện tại của thị trường.

Ưu điểm của loại lệnh này là bạn không cần ngày nào cũng phải để mẳt tới các biến động của cổ phiếu. Tuy nhiên hạn chế của nó là khi mức giá thị trường đạt tới mức giá dừng mà bạn đề ra thì lệnh dừng của bạn sẽ trở thành lệnh thị trường, nhưng mức giá mà tại đó lệnh của bạn đựơc thực hiện thì có thể khác rất nhiều so với mức giá dừng này bởi vì giá cả thay đổi rất nhanh chóng trong một thị trường đầy biến động như hiện nay. Để tránh các rủi ro có thể gặp phải đối với lệnh dừng thì bạn có thể đưa ra lệnh hỗn hợp (stop-limit order).