Frozen dịch ra Tiếng Việt là gì

Từ:                                 frozen                             /fri:z/

danh từ

sự đông vì lạnh, sự giá lạnh; tình trạng đông vì lạnh

tiết đông giá

sự ổn định; sự hạn định (giá cả, tiền lương...)

động từ

đóng băng

đông lại (vì lạnh), lạnh cứng

thấy lạnh, thấy giá

thấy ớn lạnh, thấy ghê ghê (vì sợ)

làm đóng băng

làm đông, làm lạnh cứng

to freeze someone to death

làm ai chết cóng

ướp lạnh (thức ăn)

làm (ai) ớn lạnh

làm lạnh nhạt (tình cảm)

làm tê liệt (khả năng...)

ngăn cản, cản trở (sự thực hiện)

ổn định; hạn định (giá cả, tiền lương...)

Cụm từ/thành ngữ

to freeze on

(từ lóng) nắm chặt lấy, giữ chặt lấy

to freeze out

cho (ai) ra rìa

to freeze over

phủ đầy băng; bị phủ đầy băng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                thành ngữ khác

to freeze someone's blood

làm ai sợ hết hồn

frozen limit

(thông tục) mức chịu đựng cao nhất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                               

Video liên quan