ex-dividend date là gì

Ex-Dividend Date / Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

Định nghĩa

Vàongày nàynếu nhà đầu tư tiến hành mua/bán cổ phiếu của công ty thì không có quyền nhận cổ tức. Những nhà đầu tư nào sở hữu hoặc mua cổ phiếu trước ngày này thì có quyền nhận cổ tức, nhưng người nào bán cổ phiếu đi trước ngày giao dịch không hưởng quyền thì sẽ mất quyền nhận cổ tức. Sau ngày giao dịch không hưởng quyền mà nhà đầu tư bán cổ phiếu ra thì vẫn còn quyền nhận được cổ tức nhưng nếu mua vào thì không có quyền nhận cổ tức nữa.
Trong ngày này thị giá của cổ phiếu sẽ bị pha loãng một lượng bằng với tỉ lệ chi trả cổ tức.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết ex-dividend date là gì