Ete là gì Hóa 11

Khi học sang phần dẫn xuất hiđrocacbon, tức là học về các hợp chất hữu cơ có nhóm chức thì tính chất của chúng càng đa dạng hơn nữa. Vì vậy, để giúp các em hệ thống hóa kiến thức Chúng Tôi đã Tổng hợp kiến thức hóa 11 phần dẫn xuất hiđrocacbon một cách ngắn gọn và đầy đủ nhất.

I. Tổng hợp kiến thức hóa 11: ANCOL

1. Định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp:

- Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hiđroxyl -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no.

- Phân loại:

Ete là gì Hóa 11
Ete là gì Hóa 11
Ete là gì Hóa 11
Ete là gì Hóa 11

Tổng hợp kiến thức hóa 11

- Một số ancol có tên riêng cần nhớ:

CH2OH  CH2OH: Etilen glicol

CH2OH  CHOH  CH2OH: Glixerol

CH3  CH(CH3)  CH2  CH2  OH: ancol amylic.

2. Tính chất vật lý:

+ Tan nhiều trong nước vì tạo được liên kết hiđro với nước.

+ Nhiệt độ sôi của ancol cao hơn so với các hiđrocacbon có cùng phân tử khối vì có liên kết hiđro liên phân tử.

So sánh nhiệt độ sôi: Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete và este...

Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào các yếu tố:

+ M: M càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ Độ phân cực của liên kết: Liên kết ion > Liên kết cộng hóa trị phân cực > Liên kết cộng hóa trị không phân cực.

+ Số liên kết hiđro và độ bền của liên kết hiđro.

3. Tính chất hóa học:

Ete là gì Hóa 11
Ete là gì Hóa 11

4. Điều chế

Ete là gì Hóa 11

II. Tổng hợp kiến thức hóa 11: PHENOL

1. Định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp:

- Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6O (n  6)

- Phân loại :

+ Phenol đơn chức: Phân tử có một nhóm OH phenol.

+ Phenol đa chức: Phân tử chứa hai hay nhiều nhóm OH phenol.

- Đồng phân

+ Công thức tính nhanh: 3n-6(6 < n < 9)

+ Áp dụng:   C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Ete là gì Hóa 11

2. Tính chất vật lý:

- Phenol là chất rắn, không màu, nóng chảy ở nhiệt độ 43oC. Để lâu có màu hồng do bị oxi hóa.

- Phenol ít tan trong nước lạnh, tan nhiều hơn trong nước nóng.

- Phenol tan nhiều trong rượu, ete, clorofom,

- Phenol độc, có tính sát trùng, làm bỏng da.

3. Tính chất hóa học:

Ete là gì Hóa 11

4. Điều chế phenol:

Ete là gì Hóa 11

- So sánh ancol  phenol:

Ete là gì Hóa 11

III. Tổng hợp kiến thức hóa 11: ANĐEHIT

1. Định nghĩa, đồng đẳng, đông phân, danh pháp:

- Anđehit là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro.

Ete là gì Hóa 11
Ete là gì Hóa 11

Tổng hợp kiến thức hóa 11

2. Tính chất vật lí:

- Các anđehit đầu dãy là chất khí, tan nhiều trong nước. Các anđehit tiếp theo là lỏng hoặc rắn, độ tan giảm dần.

- Dung dịch nước của anđehit fomic gọi là fomon. Dung dịch bão hòa của anđehit fomic (37  40%) gọi là fomalin.

3. Tính chất hóa học:

Ete là gì Hóa 11
Ete là gì Hóa 11

4. Điều chế:

Ete là gì Hóa 11

IV. Tổng hợp kiến thức hóa 11: XETON

1. Định nghĩa:

Ete là gì Hóa 11

2. Tính chất hóa học:

Ete là gì Hóa 11

3. Điều chế:

Ete là gì Hóa 11


V. Tổng hợp kiến thức hóa 11: AXIT CACBOXYLIC

1. Định nghĩa, phân loại, danh pháp:

Ete là gì Hóa 11
Ete là gì Hóa 11
Ete là gì Hóa 11

Tổng hợp kiến thức hóa 11

2. Tính chất vật lí:

- Là chất lỏng hoặc rắn ở nhiệt độ thường.

- Tan tốt trong nước, độ tan giảm dần theo chiều tăng phân tử khối.

- Nhiệt độ sôi của axit > ancol (có cùng số C).

3. Tính chất hóa học:

Ete là gì Hóa 11

4. Điều chế:

Ete là gì Hóa 11

Mong rằng với những kiến thức Tổng hợp kiến thức hóa 11 phần dẫn xuất hiđrocacbon đã cung cấp những kiến thức bổ ích, phục vụ tốt cho quá trình học tập của các em.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Ete là gì Hóa 11