Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau lớn hơn 34 và nhỏ hơn 90

Giup minh

hãy cho biêt có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 26 nhưng nhỏ hơn 79 .

hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số lớn hơn 45

Được cập nhật 6 tháng 3 2017 lúc 22:55

câu 1 : số liền sau số 26 là : 27

số liền trước số 79 là : 78

số các số hạng là :

( 78- 27 ) : 1 + 1 = 52( số )

câu 2 : số cuối là : 99

số đầu là : 46

số các số hạng là :

( 99 - 46 ) : 1 + 1 = 54 ( số )

ĐS : CÂU 1: 52 số hạng

câu 2 : 54 số hạng

câu 1: 52

câu 2: 54

Câu 1:

52 số hạng

Câu 2:

54 số hạng

lon hon 45 la (99-46):1+1=54

lon hon 26 nho hon 79 la

(78-27):1+1=52

câu 1 : 52 số                                                                                                    câu 2: 54 số hạng

Tim y+26<3+26

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 68?

Hãy cho biết từ số 32 đến số 86 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?

Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 32 nhưng nhỏ hơn 68?

Được cập nhật 24 tháng 3 lúc 22:45

58 số

55 số

37 số

lik đi bạn

a,59 số

b,55 số

c,53 số

có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 68

hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 26 nhưng nhỏ hơn 79

Được cập nhật 15 tháng 11 2016 lúc 19:02

Có số số hạng là :

( 78 - 27 ) : 1 + 1 = 52 ( số )

Đ/s : 52 số

có 54 số

Có 63 số

toán dễ quá!