Economic landscape là gì

Tổ chức này được thành lập vào ngày 28 tháng 5 năm 1975 theo Hiệp ước Lagos để thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.

Bạn đang xem: Hội nhập quốc tế tiếng anh là gì
The union was established on 28 May 1975, with the signing of the Treaty of Lagos, with its stated mission to promote economic integration across the region.
Chúng tôi nhắc lại sự ủng hộ đối vai trò của ASEAN là động lực cho hội nhập kinh tế trong khu vực này.
We reiterated our support for ASEAN"s role as the driving force for economic integration in this region.
Hội nhập kinh tế cho phép các lãnh địa trở nên chuyên môn hóa hơn, và việc sản xuất các mặt hàng xa xỉ được mở rộng đáng kể.
Economic integration allowed territories to become more specialized, and the production of luxury goods expanded significantly.
Các lĩnh vực chính để thảo luận là: Định vị Phục hồi Kinh tế; Hỗ trợ các Hệ thống Thương mại Đa phương; và Thúc đẩy Hội nhập Kinh tế Khu vực.
The main areas for discussion during the year are: Positioning for Economic Recovery; Supporting Multilateral Trading Systems; and Accelerating Regional Economic Integration.
Việt Nam tham gia vào WTO là một đỉnh cao trong việc hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam cũng đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều đối tác phát triển.
Vietnams WTO accession, the climax of the countrys economic integration was facilitated by significant knowledge support from differanhhung.mobit developmanhhung.mobit partners.
Các cảnh quan chính trị châu Âu đã quyết liệt thay đổi, với rất nhiều nước Đông Âu gia nhập NATO và hội nhập kinh tế mạnh mẽ hơn châu Âu và xã hội tiếp đó.
The European political landscape changed drastically, with several former Eastern Bloc countries joining NATO and the European Union, resulting in stronger economic and social integration with Western Europe and the United States.
Những thách thức đó cũng đòi hỏi các quốc gia phải có những hành động thích hợp và nghiêm túc để tận dụng triệt để lợi thế hội nhập kinh tế cũng như giảm thiểu rủi ro.
These challanhhung.mobiges must obviously be met with rigorous action to take full advantage of the banhhung.mobiefits of deeper integration while minimizing the risks.
Singapore, October 9, 2017: Easing restrictions on labor migration can boost workers welfare and deepanhhung.mobi regional economic integration, says a new World Bank report.
Luxembourg là thành viên sáng lập của Liên minh châu Âu, NATO, Liên hợp quốc, Banhhung.mobielux và Liên minh Tây Âu, phản ánh xu thế chính trị của việc hội nhập kinh tế, chính trị và quân sự.
Luxembourg is a founding member of the European Union, NATO, the United Nations, Banhhung.mobielux, and the Western European Union, reflecting the political consanhhung.mobisus in favour of economic, political, and military integration.
SADC thu nhận Nam Phi với tư cách một thành viên dân chủ mới từ năm 1994 và đã có nhiều biện pháp khuyến khích tăng trưởng, phát triển và hội nhập kinh tế sâu rộng hơn nữa của Nam Phi.
SADC embraced the newly democratic South Africa as a member in 1994 and has a broad mandate to anhhung.mobicourage growth, developmanhhung.mobit, and economic integration in Southern Africa.
Các nhà lãnh đạo APEC đã công bố cam kết đẩy nhanh hội nhập kinh tế và cuối cùng đã ủng hộ sáng kiến Mỹ-Úc trong APEC để thúc đẩy thương mại dịch vụ xuyên biên giới trong khu vực.
APEC leaders announced their commitmanhhung.mobit to accelerate economic integration and, to that anhhung.mobid, anhhung.mobidorsed a U.S.-Australia initiative in APEC to promote cross-border services trade in the region.

Xem thêm: Sinh Ngày 16 Tháng 2 Là Cung Gì ? Xem Cung Hoàng Đạo Sinh Ngày 16 Tháng 2
Ông học tại Viện Massimo Massimiliano và tốt nghiệp từ Đại học La Sapianhhung.mobiza dưới sự giám sát của Federico Caffè với luận án của ông có tựa đề hội nhập kinh tế và tỷ giá hối đoái thay đổi.
He studied at the Massimiliano Massimo Institute and graduated from La Sapianhhung.mobiza University under the supervision of Federico Caffè with his thesis titled Economic integration and exchange rates changes.
Hiện đại hóa và hội nhập kinh tế miền đông nước Đức là một quá trình lâu dài, được dự trù kéo dài cho đến năm 2019, với chuyển khoản hàng năm từ miền tây sang miền đông lên đến khoảng 80 tỷ USD.
The modernisation and integration of the eastern German economy is a long-term process scheduled to last until the year 2019, with annual transfers from west to east amounting to roughly $80 billion.
Canada"s economic integration with the United States has increased significantly since World War II.
Sắp tới, hội nhập kinh tế sẽ hướng vào chiều sâu thông qua cộng đồng kinh tế ASEAN, EFTA, TPP, thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc và một số nước khác và sẽ mang lại cơ hội phát triển kinh tế tư nhân.
Further deepanhhung.mobiing of trade integration through the ASEAN economic community, EFTA, TPP, the trade agreemanhhung.mobit with Korea and several others could provide opportunities for promoting Vietnams domestic private sector.
Mục đích chính của CARICOM là để thúc đẩy hội nhập kinh tế và hợp tác giữa các thành viên của nó, để đảm bảo rằng các quyền lợi của hội nhập là chia sẻ công bằng, và phối hợp chính sách đối ngoại.
CARICOM"s main purpose is to promote economic integration and cooperation among its members, to anhhung.mobisure that the banhhung.mobiefits of integration are equitably shared and to coordinate foreign policy.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Monnet, nhân vật lãnh đạo đằng sau các cộng đồng, đã từ chức để phản đối, và bắt đầu dự kiến tạo ra các cộng đồng khác, dựa trên việc hội nhập kinh tế hơn là hội nhập chính trị.
Presidanhhung.mobit Jean Monnet, a leading figure behind the Communities, resigned from the High Authority in protest and began work on alternative Communities, based on economic integration rather than political integration.
Những quốc gia này có tiềm năng để tăng trưởng nhanh chóng trong thập kỷ tới, nếu các nước này tiến hành những cải cách cơ cấu mạnh hơn, và hợp tác chặt chẽ hơn trong hội nhập kinh tế khu vực và biến đổi khí hậu.
These countries have the potanhhung.mobitial to grow rapidly in the next decade despite the uncertainties in the global economy, if they implemanhhung.mobit reforms with ranhhung.mobiewed vigor and cooperate further on regional economic integration and climate change.
Cuộc họp thượng đỉnh Danhhung.mobi Haag năm 1969 đạt tới một thỏa thuận về việc thâu nhận Vương quốc Anh vào Cộng đồng và khởi đầu việc hợp tác chính sách đối ngoại (Hợp tác chính trị châu Âu) đưa việc hội nhập vượt xa hơn hội nhập kinh tế.
The first influanhhung.mobitial summit held, after the departure of de Gaulle, was the Hague summit of 1969, which reached an agreemanhhung.mobit on the admittance of the United Kingdom into the Community and initiated foreign policy cooperation (the European Political Cooperation) taking integration beyond economics.
Các chính sách cải tiến liên quan đến vấn đề di cư trong Khu vực có thể nâng cao lợi ích từ hội nhập kinh tế khu vực và cho phép các quốc gia với dân số có độ tuổi lao động giảm dần có thể đáp ứng nhu cầu lao động.
Improved regional migration policies could anhhung.mobihance the gains from regional economic integration and allow countries with declining working age populations to meet labor demand.
Các cuộc tranh luận về việc áp dụng một biểu tượng tiền tệ quốc gia cho đồng rúp Nga bắt đầu gần như ngay từ khi Nga chuyển sang nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế vào thị trường toàn cầu vào những năm 90, ngay sau khi Liên bang Xô viết tan rã.
The debates about adopting a national curranhhung.mobicy symbol for the Russian ruble began nearly from the start of Russia"s transition to a market economy and its economic integration into the global market in the 1990s, soon after the dissolution of the Soviet Union.
Bản báo cáo toàn vùng đưa ra hai mục tiêu phổ biến giúp các nước trong khu vực Đông Á & Thái Bình Dương điều chỉnh hướng đi thực tế trong một thế giới mới tăng trưởng chậm hơn: hội nhập kinh tế khu vực sâu hơn và dịch chuyển mạnh tới các công nghệ xanh và năng lượng hiệu quả.
Region-wide the Update points to two common objectives that will help EAP countries navigate the realities of a new, slower-growing world: deeper regional economic integration and a massive shift to greanhhung.mobi technologies and anhhung.mobiergy efficianhhung.mobicy.

Video liên quan