Đường sức từ của từ trường tạo ra bởi dòng điện

Đường sức của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là

A.Những đường thẳng song song cách đều nhau

B. Những đường thẳng song song với dòng điện

C.Những đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dòng điện

D.Những đường tròn nằm trong mặt phẳng song song với dòng điện

Đáp án C

Đường sức của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dòng điện