Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài có dạng là

Đường sức từ của từ trường gây bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài có dạng là

Đường sức từ của từ trường gây bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài có dạng là

A.  các đường thẳng nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.

B.  các đường tròn đồng tâm, tâm nằm trên dây dẫn và nằm trên mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.

C.  các đường cong hoặc đường tròn hoặc đường thẳng nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.

D.  các đường tròn hay đường elip tùy theo cường độ dòng điện.

Đáp án   B

1.png
Nguyễn Minh Quân LV 0, SP 0
May vẫn đúng
Nguyễn Minh Quân LV 0, SP 0
Đường tròn đồng tâm !