Đường sức điện của điện trường xoáy

  • Câu hỏi:

Phát biểu nào dưới dây là sai khi nói về điện từ trường?

  • A. Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong hở.
  • B. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy.
  • C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một từ trường xoáy
  • D. Từ trường xoáy là từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.

Đáp án đúng: A   Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải  ADSENSE