Được nhận việc tiếng Anh là gì

Dưới đây là một số từ tiếng Anh liên quan đến việc làm.

Tìm việc làm

ad hoặc advert (viết tắt của advertisement) quảng cáo
application form đơn xin việc
appointment buổi hẹn gặp
CV (viết tắt của curriculum vitae) sơ yếu lý lịch
job description mô tả công việc
interview phỏng vấn
job offer hoặc offer of employment lời mời làm việc
qualifications bằng cấp
to apply for a job xin việc
to accept an offer nhận lời mời làm việc
to reject an offer hoặc to turn down an offer từ chối lời mời làm việc
to hire thuê
job việc làm
career nghề nghiệp
part-time bán thời gian
full-time toàn thời gian
shift work công việc theo ca
temporary tạm thời
contract hợp đồng
permanent dài hạn
starting date ngày bắt đầu
notice period thời gian thông báo nghỉ việc

Luơng và các lợi ích

bonus tiền thưởng
car allowance tiền trợ cấp xe cộ (ô tô)
company car ô tô công vụ
health insurance bảo hiểm y tế
holiday pay tiền lương ngày nghỉ
holiday entitlement chế độ ngày nghỉ được hưởng
maternity leave nghỉ đẻ
overtime ngoài giờ làm việc
paternity leave nghỉ khi làm cha
part-time education đào tạo bán thời gian
pension scheme hoặc pension plan chế độ lương hưu / kế hoạch lương hưu
promotion thăng chức
salary lương tháng
salary increase tăng lương
sick pay tiền lương ngày ốm
staff restaurant nhà ăn cơ quan
training scheme chế độ tập huấn
travel expenses chi phí đi lại
wages lương tuần
working conditions điều kiện làm việc
working hours giờ làm việc