Đừng nói dối tiếng Anh là gì

Vietnamese

bạn nói dối tôi

  English

  nếu bạn không đi ngủ ngay bây giờ bạn sẽ biết tay tôi

  Last Update:                                                            2020-03-25                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  bạn đã nói dối tôi

  English

  you lied to me

  Last Update:                                                            2010-11-20                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  anh nói dối tôi.

  English

  you lied to me!

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 4                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  Đừng nói dối tôi.

  English

  don't lie to me.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 3                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  anh nói dối tôi.

  English

  - you lied to me. - okay.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  anh nói dối tôi.

  English

  you lied to me. i lied to you?

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  anh nói dối tôi.

  English

  you were lying to me.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  anh nói dối tôi.

  English

  you're lying to me.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  Ôn nói dối tôi .

  English

  you lied to me.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  Đừng nói dối tôi.

  English

  - no. don't you lie to me!

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  Đừng nói dối tôi.

  English

  do not lie to me.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  Đừng nói dối tôi.

  English

  don't lie to me now.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  Ông nói dối tôi .

  English

  you're lying to me.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  nó nói dối tôi!

  English

  she lied to me!

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  anh nói dối tôi!

  English

  you lied.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  đừng nói dối tôi !

  English

  don't ie to me!

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  - anh nói dối tôi.

  English

  that was danko. - you're lying to me!

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  - cậu nói dối tôi.

  English

  you lied to me!

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  - cô nói dối tôi.

  English

  - you lied to me.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112                                                                                    

  Vietnamese

  - cô nói dối tôi!

  English

  - you lied!

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: T2_2112