Dòng sông Tiếng Anh là gì

Tả dòng sông bằng Tiếng Anh

Những con sông dù lớn hay nhỏ thì nó đều có vai trò rất quan trọng đối với con người, không chỉ là nơi để luôn chuyển nước tưới tiêu ruộng đồng hoa màu, điều hòa không khí. Mỗi con sống, con kênh, mương đều có những vẻ đẹp rất riêng to thăm thêm cho cảnh đẹp. Tuy nhiên tình hình thực tế những con sông hiện tại đang bị ô nhiễm khá nặng nề vì sự phát triển của con người và không bảo vệ môi trường. Hiện tại chúng ta chỉ có thể được chứng kiến những con sông trong xanh quanh co ở những vùng nông thôn chưa bị đô thị hóa nhiều. Còn những con sông ở thành phố dù có được tốn rất nhiều tiền để cải tao nhưng chất lượng vẫn còn rất hạn chế như sông Tô Lịch ở Hà Nội hay sông Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở TP Hồ Chí Minh.

dong-song.jpg


Những dòng sông không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho con người mà nó còn là cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp
Bài luận 1: Viết đoạn văn miêu tả dòng sông, con sông bằng tiếng Anh có dịch
Vocabulary:

 • Vein
(n)

: Mạch -  Blood vein

(n)

: Mạch máu

 • Bank
(n)

: Bờ sông

 • Silt
(n)

: Phù sa

 • Float (v): Nổi lên
 • Water hyacinth
(n)

: Lục bình

 • Stain
(n)

: Vệt, vết

 • Factor
(n)

: Nhân tố
There is a big river running through my province, and it is like a main blood vein for people who live along the bank. The water is not crystal clear, but it has a brown color of rich silt, which is very necessary for famers in the whole area. However, local people keep the river pretty clean, and there are not much trash floating on the water surface like what people always think about rivers in a small province. Most of the thing in the river are tree branches, grass, water hyacinth, and leaves. This is one of the biggest river of the Mekong Delta, so there are always huge boats running and crossing it. Due to those boats, sometimes we can see the oil stain spreading on the surface and dark smoke coming from them. I think they are the factors that cause pollution to the river, so I do not like the old boats with poor quality. Rivers are a big part of our life here, and I think people should have awareness to protect them as well as the environment in general.

Dịch:
Có một dòng sông lớn chảy qua tỉnh của tôi, và nó giống như một mạch máu chính cho những người sống dọc theo bờ sông. Nước ở đó không trong vắt, nhưng nó có màu nâu của phù sa màu mỡ, thứ rất cần thiết cho nông dân trong toàn khu vực. Tuy nhiên, người dân địa phương giữ cho dòng sông khá sạch sẽ và không có nhiều rác thải nổi trên mặt nước như những gì mọi người luôn nghĩ về các dòng sông trong một tỉnh nhỏ. Hầu hết những thứ trên sông là những cành cây, cỏ, lục bình và lá cây. Đây là một trong những con sông lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long, vì vậy luôn có những chiếc thuyền khổng lồ chạy và băng ngang qua nó. Do những chiếc thuyền đó, đôi khi chúng ta có thể thấy vết dầu lan trên bề mặt và khói đen bốc ra từ chúng. Tôi nghĩ rằng chúng là những yếu tố gây ô nhiễm cho dòng sông, vì vậy tôi không thích những chiếc thuyền cũ với chất lượng tồi tàn. Sông là một phần lớn trong cuộc sống của chúng tôi ở đây, và tôi nghĩ mọi người nên có nhận thức để bảo vệ chúng cũng như môi trường nói chung.

Bài luận 2: Viết đoạn văn miêu tả dòng sông quê hương em bằng tiếng Anh
Vocabulary:

 • Disease
(n)

: Căn bệnh

 • Bridge
(n)

: Cây cầu

 • Dyke
(n)

: Con đê

 • Erosion
(n)

: Sự xói mòn
I live near a river, and I love it very much. It is not too big, so there are not many boats except the small boats carrying fruits of local people. There are roads along two sides of the river, and every day I go to school on those roads. The river here is very clean and clear. Most people in my village live right next to it, so they try to protect it so it does not bring bad smell and diseases to us. The coolest wind is always coming from the river, and it also brings along a fresh air and the smell of grass. There are many bridges across the river, and they help our traffic become more easy. Many kids love to swim in the river in the early evening, and it is also the busiest moment of the river. We plant many trees and build up a long dyke to decrease the erosion, and that is also a way to protect the river. I love that river a lot, and it is like a best friend of everyone in my village.

Dịch:
Tôi sống gần một con sông, và tôi rất thích nó. Nó không quá lớn, vì vậy không có nhiều thuyền ngoại trừ những chiếc thuyền nhỏ chở hoa quả của người dân địa phương. Có những con đường dọc hai bên bờ sông, và ngày nào tôi cũng đến trường trên những con đường đó. Sông ở đây rất sạch và trong. Hầu hết mọi người trong làng tôi sống ngay bên cạnh nó, vì vậy họ cố gắng bảo vệ nó để nó không mang lại mùi hôi và bệnh tật cho chúng tôi. Ngọn gió mát nhất luôn đến từ dòng sông, và nó cũng mang theo một không khí trong lành và mùi hương của cỏ. Có nhiều cây cầu bắc qua sông, và chúng giúp giao thông của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Nhiều đứa trẻ thích bơi trên sông vào buổi chiều, và đó cũng là khoảnh khắc nhộn nhịp nhất của dòng sông. Chúng tôi trồng nhiều cây và xây dựng một con đê dài để giảm xói mòn, và đó cũng là một cách để bảo vệ dòng sông. Tôi yêu dòng sông đó rất nhiều, và nó giống như một người bạn tốt của mọi người trong xã tôi.

Bài luận 3: Miêu tả con sông, dòng sông bằng tiếng ANh có dịch sang tiếng Việt
Vocabulary:

 • Flood
(n)

: Lũ

 • Fishermen
(n)

: Ngư dân

 • Moisture (adj): Ẩm ướt
 • Reef
(n)

: Đá ngầm
My school is located on a river bank, and I think it is not the best place to build a school. In fact, the school was built far from the river; but due to the rapid erosion recently, the river has come right next to it. There are two banks of a river, and the other bank is safe from the erosion. When the rain season comes, it causes flood to the whole area. However, the fishermen and farmers need the flood. They can catch a huge amount of fish during the rainy season, and the meat quality is also better. When the flood is gone, it leaves a thick layer of rich and moisture silt, which is very necessary for farming. Children are not allowed to swim there because there are a lot of dangerous reefs along both of the two banks, but I think we should not swim in any big river. The river brings both advantages and disadvantages to us, but I think it is a part of our life.

Dịch:
Trường học của tôi nằm trên bờ sông và tôi nghĩ đó không phải là nơi tốt nhất để xây dựng trường học. Trên thực tế, ngôi trường được xây dựng cách xa con sông; nhưng do sự xói mòn nhanh chóng gần đây, dòng sông đã đến ngay bên cạnh nó. Có hai bờ của một con sông, và bờ kia thì không bị xói mòn. Khi mùa mưa đến, nó gây ra lũ lụt cho toàn bộ khu vực. Tuy nhiên, ngư dân và nông dân cần lũ lụt. Họ có thể bắt được một lượng cá khổng lồ trong mùa mưa, và chất lượng thịt cũng tốt hơn. Khi cơn lũ đi qua, nó để lại một lớp phù sa dày và ẩm, thứ rất cần thiết cho việc canh tác. Trẻ em không được phép bơi ở đó vì có rất nhiều rạn đá ngầm nguy hiểm dọc theo hai bờ, nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên bơi ở bất kỳ con sông lớn nào. Dòng sông mang lại cả lợi ích và bất lợi cho chúng tôi, nhưng tôi nghĩ đó là một phần của cuộc sống của chúng tôi.