Dòng điện gây tác dụng nhiệt trong các dụng cụ nào dưới đây

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

  • Người khởi tạo Văn Phú Trần
  • Ngày gửi 8/1/22

06/08/2021 1,974

C.Bóng đèn dây tóc

Đáp án chính xác

Trong các dụng cụ trên, dụng cụ hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện là bóng đèn dây tóc Vì dòng điện đi qua bóng đèn dây tóc ⇒ dây tóc của bóng đèn nóng lên đến nhiệt độ nhất định thì phát sáng Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong thiết bị nào sau đây là có ích:

Xem đáp án » 06/08/2021 7,477

Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như:

Xem đáp án » 06/08/2021 2,057

Khi các dụng cụ dùng điện sau đây hoạt động, trường hợp nào tác dụng nhiệt của dòng điện là có hại?

Xem đáp án » 06/08/2021 1,468

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án » 06/08/2021 1,279

Thiết bị điện nào sau đây hoạt động không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem đáp án » 06/08/2021 1,160

Dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt trong các dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường.

Xem đáp án » 06/08/2021 928

Trong các dụng cụ dùng điện sau đây, dụng cụ nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem đáp án » 06/08/2021 733

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 06/08/2021 380

Khi các dụng cụ dùng điện sau đây hoạt động, trường hợp nào tác dụng nhiệt của dòng điện là có lợi ?

Xem đáp án » 06/08/2021 278

Dụng cụ điện nào dưới đây hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem đáp án » 06/08/2021 195

Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

Xem đáp án » 06/08/2021 169

Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

Xem đáp án » 06/08/2021 157

06/08/2021 929

D.Không có trường hợp nào

Đáp án chính xác

Ta có dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên ⇒ Không có trường hợp nào dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong thiết bị nào sau đây là có ích:

Xem đáp án » 06/08/2021 7,477

Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như:

Xem đáp án » 06/08/2021 2,057

Dụng cụ điện nào dưới đây hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem đáp án » 06/08/2021 1,974

Khi các dụng cụ dùng điện sau đây hoạt động, trường hợp nào tác dụng nhiệt của dòng điện là có hại?

Xem đáp án » 06/08/2021 1,468

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án » 06/08/2021 1,279

Thiết bị điện nào sau đây hoạt động không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem đáp án » 06/08/2021 1,160

Trong các dụng cụ dùng điện sau đây, dụng cụ nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem đáp án » 06/08/2021 733

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 06/08/2021 380

Khi các dụng cụ dùng điện sau đây hoạt động, trường hợp nào tác dụng nhiệt của dòng điện là có lợi ?

Xem đáp án » 06/08/2021 278

Dụng cụ điện nào dưới đây hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem đáp án » 06/08/2021 195

Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

Xem đáp án » 06/08/2021 169

Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

Xem đáp án » 06/08/2021 157

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Dòng điện gây tác dụng nhiệt trong các dụng cụ nào dưới đây