Định dạng văn bản là gì Có mấy loại định dạng văn bản liệt kể

Khái niệm :

- Là trình bày các phần văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp hơn, nhấn mạnh  được phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

- Có 3 loại định dạng: định dạng ký tự, đoạn , trang văn bản.

1. Định dạng ký tự:

- Gồm: phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc,

- Thực hiện: chọn phần văn bản cần định dạng

C1: chọn Format -> Font để mở hộp thoại Font. Chọn các tùy chọn định dạng rồi chọn Ok.

C2: sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.

2. Định dạng đoạn văn bản:

- Chọn đoạn văn bản cần định dạng:

C1: đặt con trỏ văn bản vào đoạn văn bản.

C2: chọn 1 phần của đoạn.

C3: chọn toàn bộ đoạn văn.

- Thực hiện:

C1: sử dụng lệnh Format -> Paragraph để mở hộp thoại Paragraph. Chọn các tùy chọn định dạng rồi chọn Ok

C2: sử dụng các nút lệnh định dạng đoạn trên thanh công cụ dịnh dạng.

3. Định dạng trang:

- Ta quan tâm đến 2 vấn đề: kých thước các lề, hướng giấy.

- Thực hiện: sử dụng lệnh File->Page Setup để mở hộp thoại Page Setup. Chọn các tùy chọn định dạng, chọn Ok

Củng cố, dặn dò:

-      Khái niệm định dạng văn bản.

-      Cách định dạng ký tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản.

Bài 16: Định dạng văn bản

Câu 1: Nút lệnh  trên thanh công cụ định dạng dùng để?

A. Chọn cở chữ;                    B. Chọn màu chữ.        

C. Chọn kiểu gạch dưới;      D. Chọn Font (phông chữ);

Câu 2:  Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn. Ta thực hiện lệnh Format Font và chọn cỡ chữ trong ô:     

A. Font Style               B. Font                  C. Size                D. Small caps

Câu 3:Để định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây ?

A. Ctrl + I                  B. Ctrl + L

C. Ctrl + E                                          D. Ctrl + B

Câu 4:          Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

A. File  Page Setup                                      B. Edit   Page Setup

C. File Print Setup                                      D. Format   Page Setup

Câu 5: Các lệnh định dạng văn bản được chia thành các loại sau:

A. Định dạng kí tự             B. Định dạng đoạn văn bản        

C. Định dạng trang       D. Cả A, B và C

Câu 6: Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

A. Phông (Font) chữ    B. Kiểu chữ (Type)   

C. Cỡ chữ và màu sắc    D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 7: Để định dạng cụm từ Việt Nam thành Việt Nam, sau khi chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl+U;                  B. Ctrl+I;                   C. Ctrl+E;                 D. Ctrl+B;

Câu 8: Nút lệnh  trên thanh công cụ dùng để

A. căn lề giữa cho đoạn văn bản;               B. căn lề trái cho đoạn văn bản;

C. căn đều hai bên cho đoạn văn bản.        D. căn lề phải cho đoạn văn bản;

Câu 9: Để gạch dưới một từ hay cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó, ta thực hiện:

A. Nháy vào nút lệnh  trên thanh công cụ;        

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+I;

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B;                                 

D. Nháy vào nút lệnh  trên thanh công cụ;