Điện trường xoáy xuất hiện khi

Từ trường xoáy xuất hiện ở xung quanh

A.Một điện tích chuyển động

B. Một điện tích đứng yên

C. một điện trường biến thiên

D.một nam châm

Đáp án C