Điện trường và từ trường luôn lệch pha

Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn


Câu 3958 Nhận biết

Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn


Đáp án đúng: c

Phương pháp giảiĐiện từ trường - Sóng điện từ --- Xem chi tiết

...

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Điện trường và từ trường luôn lệch pha