Điện trường đều không có đặc điểm nào sau đây

  • Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện trường? YOMEDIA

  • A. Xung quanh điện tích có điện trường, điện trường truyền tương tác điện
  • B. Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện tích đặt trong nó
  • C. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra
  • D. Điện trường đều là điện trường có các đường sức song song nhưng không cách đều nhau.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Điện trường đều không có đặc điểm nào sau đây