Điện trường đều không có đặc điểm nào sau đây

  • Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện trường? YOMEDIA

  • A. Xung quanh điện tích có điện trường, điện trường truyền tương tác điện
  • B. Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện tích đặt trong nó
  • C. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra
  • D. Điện trường đều là điện trường có các đường sức song song nhưng không cách đều nhau.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE