điện tích thử q > 0 được thả không vận tốc ban đầu trong một điện trường thì

  • Câu hỏi:

Thả một êlectron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì, êlectron sẽ : YOMEDIA

  • A. Chuyển động dọc theo một đường sức điện.
  • B. Chuyển động từ một điểmcó điện thế cao xuống điểm có điện thế thấp.
  • C. Chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.
  • D. Đứng yên.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C

Thả một êlectron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì, êlectron sẽ chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.

Đáp án C. Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE