Điểm nào sau đây không đúng với vận tải đường ống nước ta

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về giao thông đường ống của nước ta?

1) Ngày càng phát triển, gắn với sự phát triển của ngành dầu khí.

2) Tuyến vận chuyển Bãi Cháy - Hạ Long tới Đồng bằng sông Hồng có từ sớm.

3) Các đường ống dẫn khí từ nơi khai thác vào đất liền đã đi vào hoạt động.

4) Là ngành xuất hiện từ rất sớm ở đất nước ta cùng giao thông đường ô tô.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Chọn C

Giải thích: Ý 4 sai.