Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến kinh tế Việt Nam là

  • Câu hỏi:

Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến nền kinh tê Việt Nam là gì?

YOMEDIA

  • A. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập
  • B. Nền kinh tếViệt Nam vẫn bị lạc hậu, què quặt
  • C. Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm lệ thuộc Pháp
  • D. Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Pháp

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: B

Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến nền kinh tê Việt Nam là nền kinh tếViệt Nam vẫn bị lạc hậu, què quặt

Đáp án B Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE