1 phút đọc

Điểm công nghiệp thường có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết Đặc điểm nào sau đây là của điểm công nghiệp?
Điểm công nghiệp thường có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây là của điểm công nghiệp?
        A.                 Phân bố gắn liền các đô thị lớn.                         B.                 Chỉ có 1-2 xí nghiệp công nghiệp.                   C.                 Có nhiều khu công nghiệp.                       D.                 Có mối liên hệ chặt chẽ giữa các xí nghiệp.

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Video liên quan