Decorating nghĩa là gì

Nghĩa của từ : decorating

decorate /'dekəreit/

  • ngoại động từ
  • trang hoàng, trang trí
  • tặng thưởng huy chương, tặng thưởng huân chương; gắn huy chương (cho ai)

Từ đồng nghĩa:  decorating

Alternative for decorating decorates, decorated, decorating

Đồng nghĩa:   adorn,   beautify,   fix up,   ornament,   trim,

Verb             illustrate re-present

Adjective             setting off for show ornamental

Noun             beautification enameling painting airbrushing calcimining enamelling adornment

Từ trái nghĩa:  decorating

decorating Thành ngữ, tục ngữ