Để thực hiện mục tiêu Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

  • Câu hỏi:

Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào? YOMEDIA

  • A. Tài nguyên đưa vào sử dụng phải nộp thuế và trả tiền thuê.
  • B. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ.
  • C. Gắn lợi ích và quyền.
  • D. Xử lí kịp thời những hành vi vi phạm.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: A Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE